Начало


СИГУРНО ЩЕШЕ ДА Е ПОЛКОВНИК, А МОЖЕ БИ И ГЕНЕРАЛ ДОРИ

 

Ангел Сотиров

Почти винаги говореше много сериозно, официално, стакато, изричайки сякаш заповеди. Изглежда, точно затова доста често съм си мислил, че ако имаше нормално зрение, вероятно щеше да бъде много строг офицер. И то танкист, защото неговото тяло е неголямо и твърде грацилно. В своята военна кариера непременно щеше да стигне до звание полковник а може би и генерал дори. Но съдбата му възложи съвсем други мисии. И тези задачи той изпълни като перфектен войник – прецизно, усърдно, предано, устремно и пожертвувателно.

    На 22-и януари 2011 година той навърши една доста кръгла годишнина. Тогава с най-близки роднини отбеляза своя 75-годишен юбилей. Имало е, разбира се, тостове и благопожелания към щастливия юбиляр, отнасящи се най-вече до неговото здраве и занимания. Владимир получи десетки телефонни и писменни поздравления от много селища на цялата ни страна. Не го забравиха и неговите приятели от близки и далечни държави. Чуждестранни и наши медии отбелязаха и се готвя да отбележат този юбилей, публикувайки подходящи текстове и снимки.

Владимир Желев е роден в Добрич. Въпреки силно увреденото си зрение, което има от ранна детска възраст, той не постъпва в специално училище, а се обучава в масовите училища на родния си град. Веднага след завършване на гимназия, започва работа като учител в близко до Добрич село.

     Владимир става член на ССБ през 1958 г., а от следващата година за дълъг период от време работи в специалните производствени предприятия във Варна и Пловдив, също и в офисите на регионалните организации на ССБ в тези градове. Той обаче се връща към своята първа професия и почти 20 години Е ТАЛАНТЛИВ И ОБИЧАН УЧИТЕЛ в Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив.Тази институция известно време г-н Желев успешно и всеотдайно ръководи.

     Владимир Желев е многократно избиран в регионалните и национални органи на ССБ, в чиито заседания винаги е вземал много дейно участие. Членовете на тези органи са респектирани от неговите принципни позиции, адекватни анализи и уместни предложения. Колегата Желев е носител на всичките възможни съюзни отличия, включително и на медала за особени заслуги.

    Нашият юбиляр започва да изучава есперанто в кореспондентски курс през далечната 1958 г. Години наред той е активен всеотдаен член на Българския есперантски съюз(БЕС). Няма друг незрящ български есперантист, постигнал такива високи позиции в централното ръководство на БЕС.с.И разбира се, съвсем заслужено през 2007 година Владимир е обявен за почитен член на тази организация.Няколко години той е инициативен и взискателен председателл и на пловдивския есперантски дом на културата. Той е може би този български есперантист с нарушено зрение, който е посетил най-много есперантски форуми в чужбина. Владимир Желев е първият българин,- избиран за член на ръководството на световната лига на слепите есперантисти. Вероятно той е и единственият български зрително затруднен есперантист, дългогодишен член на Световния космополитен съюз.И още един, доста важен факт от биографичните данни на твърде активния Владо Желев:Подпомогнат от перфектния езиков консултант Фани Михайлова Владо като истински вълшебник въскреси в 1995 година сп”Esperanta fajrero”(. „Есперантска искра”) което след смъртта на своя първи редактор Тодор Шошев,- бе престанало да се издава. Рестартирайки това списание той е негов главен и единствен редактор до септември 2001 година,когато тежката редакторска штафета от неговите ръце пое Данчо Данчев.

     Повече от четири десетилетия Владо здраво и непрекъснато е обзет от пориви към пътешествия и смело и неуморно пътува на исток и запад. Благодарение на есперанто той е посетил много европейски страни, някои от които многократно. И разхождайки се бившия Съветски съюз българския пътешественик успешно намира своята половинка,- добродушната украинка Мария Гавриловна, която сега също е всеотдайна есперантистка и негова лоялна секретарка.

     Но без никакво съмнение, паметникът неръкотворен и висок на Владимир Желев като общественик, е учредената в 1998 г. от него и негови съмишленици Асоциация на невиждащите есперантисти в България (Анеб). Само две години след основаването си, в началото на 2-хилядната година, по своя членски състав от 71 души тя вече твърдо заема второто място в световната лига на слепите есперантисти. АНЕБ успешно организира два световни конгреса на слепите есперантисти: в Пловдив през 2000 година и в Албена през 2007 г. Международната среща през 2003 г. във Варна според признания на много чуждестранни есперантисти има също всички характеристики на световен конгрес. След основаването на Анеб е налице бурен разцвет в дейността на българските невиждащи есперантисти: Ежегодно във Варна се провеждат тридневни летни срещи с разнообразна програма; организират се курсове по есперанто за начинаещи и за напреднали; сп. Esperanta fajrero” започна да „излиза и в говоряща и в интернет версии; бяха издадени на брайл, на касети, компактдискове и в електронна версия есперантски учебници, речници, книги и други учебни помагала. Анеб се сдоби с просторен и добре мебелиран клуб, който използват и останалите пловдивски есперантисти; провеждат се и литературни конкурси и др. Естествено, главна заслуга за постигането на тези достойни за отбелязване успехи има нейния неуморен мотор, председателят Желев.

     Владо Желев е написал стотици журналистически текстове, както и много доклади , публикувани в различни есперантски списания и вестници. Той пише и много текстове на български за есперанто и за различни есперантски събития, както и на други теми, предимно в областта на обучението и рехабилитацията на слепите.Висококвалифицираният педагог Желев е съавтор на интересен брайлов учебник. Нашият неспокоен съидеиник е автор и на книгата есперантското движение сред невиждащите хора в България”. За някои от любезните читатели вероятно ще бъде интересно да узнаят, че има поетични текстове в литературни сборници, чийто автор епак нашият многоуважаван юбиляр.

     Ние, колегите и приятелите, поздравяваме скъпият юбиляр, като му пожелаваме добро здраве, дълъг живот и много успехи в неговите различни роли и занимания.

Начало